Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

nensie
0364 49a3 390
nensie
6875 296b 390
Reposted fromfantom fantom vianiedoopisania niedoopisania
nensie
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianiedoopisania niedoopisania

April 05 2015

nensie
0717 fe28 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss
nensie
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viamiimi miimi
nensie
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viamiimi miimi
nensie
1797 569f 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viamiimi miimi
nensie
0458 8d37 390
Reposted fromtimetolove timetolove viaGaa Gaa
nensie
Zadzwoniłam do niego. Zrobiłam to bardziej dla siebie niż dla niego. Pomyślałam, że nie chciałabym mieć faceta, do którego będę wstydziła się zadzwonić. Właśnie z tego powodu wykręciłam jego numer telefonu. Pierwszy raz od dawna nie bałam się tej rozmowy. Wiedziałam, że jeżeli nie będzie miał ochoty ze mną rozmawiać to po prostu nie jest facet dla mnie. Zawsze lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej, niż później.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viamiimi miimi
nensie
Wtedy do mnie dotarło, że z pewnych rzeczy muszę zrezygnować. Że już nigdy nie będzie jak kiedyś.
— Krzysztof Ziemiec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
nensie
Big girls cry when their heart is breaking.
— Sia
Reposted fromkarna karna viamiimi miimi
nensie
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viamiimi miimi
0639 87ad 390
Reposted fromhalfjohn halfjohn viafuckofcourse fuckofcourse
nensie
4427 a55d 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viamiimi miimi
nensie
6893 1ecc 390
Reposted fromohshit ohshit viamiimi miimi
nensie
2941 ccdf 390
Reposted fromhermina hermina viamiimi miimi
nensie
nensie
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viamiimi miimi
nensie
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamiimi miimi

February 10 2015

nensie
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl